Zamestnankyňa počas čerpania materskej dovolenky zároveň pracuje aj na dohodu. Po prechode na rodičovskú dovolenku sa jej odmena neočakávane zmení na nepravidelný príjem. Čo sa stalo? Narazili sme na chybu aplikácie? Alebo ide len o nesprávne zadanie špeciálneho prípadu? Sledujte postup vyriešenia tohto, na prvý pohľad nepochopiteľného problému. Pozerajte mi na ruky, ako postupujem pri riešení. Veď najviac sa môžeme učiť z chýb iných….

Východiskový stav

Obdobie spracovania 12.2019

Zamestnankyňa (oscis 449) bola na materskej dovolenke od 08.02.2019 do 03.10.2019. V období od 04.10.2019 do 15.11.2019 a od 16.11.2019 sa vrátila do zamestnania a čerpala dovolenku.

Následne od 16.11.2019 nastúpila na rodičovskú dovolenku.
Zamestnankyňa súbežne s čerpaním materskej dovolenky pracovala v tejto organizácii na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bola zadaná ako ďalšia pracovná činnosť s CICIN=1. Vidíme to vo formulároch F3 a F4.
Odmenu v činnosti 1 poberala aj v každom mesiaci počas trvania dohody. Svedčí o tom aj zadanie vo formulári F50.

Odlišný vymeriavací základ sociálneho poistenia

V decembri mzdárka po výpočte s prekvapením zistila, že vymeriavací základ na sociálne poistenie je nižší, než na zdravotné poistenie.  Je to vidieť na výplatnom lístku:

Zdravotné poistenie sa počíta z hrubej mzdy, ale sociálne poistenie má iný vymeriavací základ, pričom nie je nám známy dôvod na jeho zníženie. Prvé čo ma napadlo bolo, že program túto situáciu určite vyhodnotil ako nepravidelný príjem. Preto som sa pozrel do výsledkov výpočtu.

Vo výsledkovom formulári F110 – Sociálne poistenie – nepravidelný príjem sa za mesiac december objavili záznamy o rozpočítaní nepravidelného príjmu na 9 mesiacov v činnosti 1.

Odmena 250 € za december rozdelená na 9 mesiacov = 27,77 €. Je to vymeriavací základ na jeden mesiac. 9 mesiacov je obdobie, po ktoré trvá pracovný pomer (dohoda) v činnosti 1 v roku 2019 (pozri zadanie v F3 vyššie). Súčet vymeriavacích základov za tie dva mesiace je 55,54 €, čo je uvedené aj na výplatnom lístku. Konečne už vieme odkiaľ pochádzajú tie záhadné čísla.

Vymeriavací základ za obdobie 03.19 až 09.19 je nulový  z toho dôvodu, že zamestnankyňa po celý čas bola na materskej dovolenke a poistné za ňu ako aj za zamestnávateľa platí štát. Podmienkou neplatenia poistného zamestnancom aj zamestnávateľom je, aby sa odmena za prácu vyplatila v inom pracovnom pomere, než z ktorého zamestnankyňa odišla na materskú.

Tento výpočet je teda správny, ale stále tu visí otázka: prečo sa v decembri odmena za dohodu vyhodnotila ako nepravidelný príjem?

Nie je to chyba programu

Na prvý pohľad sa zdá byť nepochopiteľné, prečo sa zrazu mzda vyplatená v decembri považuje za nepravidelný príjem. Je chyba v programe? Začína pátranie…

Pozrime sa na obraz mesiaca za december v činnosti 1:

Hneď v prvom kroku nás čaká prekvapenie. Program podľa zadania druhom 21 (rodičovská dovolenka) v F13 vyhodnotil, že zamestnankyňa v tejto činnosti je na rodičovskej dovolenke (označená ako materská).  A na tomto mieste je zakopaný pes, ktorý hľadáme.

Podľa zákona, ak zamestnanec čerpá rodičovskú dovolenku, potom voči Sociálnej poisťovni nemá postavenie zamestnanca. To znamená, že v našej organizácii nie je sociálne poistený. Zákon zároveň stanovuje aj to, že mzda vyplatená osobe, ktorá u nás nie je sociálne poistený, sa považuje za nepravidelný príjem. Podobne, ako je to v prípade vyplatenia mzdy po ukončení pracovného pomeru. Z pohľadu informácií, ktoré program má k dispozícii, sa nejedná o chybu, ale o vyhodnotenie situácie v súlade so zadaním.

Teraz už môžeme konštatovať, že prvotnou príčinou vzniku nepravidelného príjmu za december je, že program postupoval tak, ako by rodičovská dovolenka platila aj pre ďalšiu činnosť – dohodu. V dôsledku toho sa nesprávne určil postup pre výpočet sociálneho poistného.

Príznaky sa objavili už v minulosti

Ďalšie dôkazy vyššie uvedeného konštatovania nájdeme aj v súbore F104 – Podklady pre registračný list SP. Tento súbor sa plní funkciou Zmeny pre register SP a obsahuje informácie, ktoré sa posielajú do Sociálnej poisťovne.

Ako vidíme, v činnosti 1 sa vygeneroval záznam s SPAKCE=3 tj. prerušenie s platnosťou od 16.11.2019. Už aj tento záznam signalizuje, že niečo nie je v poriadku so zadaním.

V takých prípadoch sa vždy pozriem aj do archívu daného mesiaca spracovania, aby som videl stav dát po uzávierke mesiaca. Preto som otvoril archív novembra a pozrel som sa do formulára F120 – Prehľad chýb. V tomto formulári sa nachádzajú všetky chyby a upozornenia, ktoré generuje výpočet.

Po dokončení výpočtu vždy skontrolujte chybové hlásenia a upozornenia v F120!

Prečo sa tento problém neprejavil už skôr?

Otázka 1

Prečo sa neprejavil tento problém v novembri, keď k prerušeniu došlo už 16.11.2019?

Vysvetlenie

V mesiaci november 2019 zamestnankyňa v hlavnej činnosti (cicin=0) čerpala dovolenku (pozri zadanie v  F60 vyššie), preto nemala prerušené sociálne poistenie. V tomto období bola riadne poistená, lebo podľa zákona po časť mesiaca sa považovala za zamestnanca.

Vidíme to aj na jej výplatnom lístku za november.

Otázka 2

Prečo sa tento problém neprejavil v ostatných mesiacoch, keď zamestnankyňa pracovala na dohodu od marca 2019?

Paragraf 140 zákona č. 461/2003 Z. z. umožňuje prácu na dohodu popri materskej dovolenke, za podmienky, že sa vykonáva v inom pracovnom pomere, než z ktorej sa materská dovolenka čerpá. V takom prípade sa neplatí sociálne poistenie z odmeny za dohodu. Túto situáciu program vyhodnotil správne. Príkladom je výplatný lístok za mesiac 06.2019.

Správne zadanie

Citát z dokumentácie Vema:

Neprítomnosti charakteru starostlivosti o dieťa sa do súboru F13 zadávajú len za podmienky, že sa vzťahujú na všetky aktívne činnosti zamestnanca. Ak podmienka nie je splnená, zavedie sa neprítomnosť pre konkrétnu činnosť do súboru F64 (materská a rodičovská dovolenka,  vyrovnávacia dávka) alebo do súboru F60 (ostatné druhy neprítomnosti).

V F13 nie je možné zadať prerušenie len v niektorej činnosti – formulár neobsahuje položku CICIN – Číslo činnosti. Z toho dôvodu prerušenie zadané v tomto formulári sa vzťahuje na všetky činnosti zamestnanca.

Výsledkom aplikácie tohto pravidla je, že program vyhodnotil prerušenie aj v činnosti 1 zamestnanca.

Z uvedeného vyplýva, že záznam o začiatku rodičovskej dovolenky z F13 musíme zrušiť a túto informáciu zadať do formulára F64. Zadáme začiatok a druh vyňatia. Do položky Koniec zadáme predpokladaný dátum ukončenia RD (dovŕšenie 3 rokov dieťaťa).

Všimnite si ešte dve dôležité položky:

  1. Zadanie sa vzťahuje k činnosti 0 – táto činnosť je hlavným pracovným pomerom zamestnankyne, v ktorej čerpá rodičovskú dovolenku.
  2. Zadanie platí len pre túto činnosť – je to kľúčová položka, ktorá musí byť zapnutá. Týmto oznámime programu, že na ostatné činnosti sa zadanie nevzťahuje.

Pri zadaní do minulého mesiaca sme samozrejme nastavili prepočet od novembra.

Výpočet po týchto zmenách už správne vyhodnotí situáciu a sociálne poistenie sa zrazí z celej hrubej mzdy.

Obraz mesiaca už odzrkadľuje  skutočnosť, že zamestnankyňa v činnosti 0 je celý mesiac na rodičovskej dovolenke…

… a v činnosti 1 trvá pracovný pomer.

Ďalšie informácie o možnosti práce na dohodu pri materskej dovolenke získate na stránke https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/odvody-pocas-materskej-rodicovskej-dovolenky

Záver

Tento článok priniesol niekoľko ponaučení:

  1. Ukázal som vám, aké dôležité je správne zadanie vstupných informácií do programu. Stačí malá nepozornosť a dôsledky môžu byť fatálne.
  2. Chybné zadanie sa nemusí prejaviť okamžite. V tomto prípade ubehlo 9 mesiacov, kým sa prejavili dôsledky nesprávneho zadania.
  3. Pred odoslaním registračných listov vždy skontrolujte, čo odosielate do SP. Aj v tomto prípade by mohol byť varovným signálom hlásenie prerušenia poistenia v činnosti 1.
  4. Po dokončení výpočtu vždy dôkladne skontrolujte chybové hlásenia v F120 a zvážte ich dopad na ďalšie spracovanie.
  5. Ovládajte svoj pracovný nástroj – v tomto prípade Vema Mzdy na najvyššej úrovni. Znalosť aplikácie Vema PAM vám môže ušetriť mnoho času a peňazí. Za vyriešenie tejto požiadavky vrátane napísania odpovedi organizácia zaplatila 2 hodiny času konzultanta.

Vzdelávajte sa so mnou!

Páčil sa vám tento článok? Potom nenechajte ujsť ďalšie podobné v budúcnosti. Kliknite na tlačidlo a budete medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!