Každým rokom používania aplikácie Vema Mzdy narastá počet zamestnancov, ktorí už nie sú u vás v pracovnoprávnom vzťahu (PPV). Napriek tomu z rôznych dôvodov stále figurujú v databáze.

Markantne sa táto situácia prejavuje v tých organizáciách, kde sa často prijímajú zamestnanci na dohodu na rôzne jednorazové a sezónne práce. V dôsledku toho počet evidovaných zamestnancov bez PPV môže niekoľko násobne prevýšiť počet aktívnych zamestnancov.

Kto je aktívny zamestnanec?

Za aktívnych považujeme zamestnancov, ktorím aspoň jeden deň v mesiaci spracovania trvá pracovný pomer.

Záznamy  „neaktívnych“ zamestnancov postupne znižujú čitateľnosť a prehľadnosť jednotlivých formulárov. Zamestnancov, ktorí u vás nepracujú už niekoľko rokov, môžete vymazať alebo ich presunúť do evidencie bývalých zamestnancov. Ak tak nechcete urobiť, a predsa len by ste potrebovali mať v tom prehľad, Vema vám ponúka ďalšie riešenia:

  1. Farebné rozlíšenie neaktívnych zamestnancov – neaktívne osobné čísla zostanú v databáze. Pri práci vo formulároch sú viditeľné, ale v dátovom editore majú odlišnú farbu písma alebo pozadia v tabuľke.
  2. Filtrovanie neaktívnych zamestnancov – neaktívne osobné čísla zostanú v databáze, len pri práci vo formulároch sa nezobrazia.

V tomto článku vám ukážem ako môžete zafarbiť záznamy neaktívnych zamestnancov v dátovom editore.

Filtrovanie neaktívnych zamestnancov je popísané v samostatnom článku.

Farebné rozlíšenie

Takto vyzerá štandardné zobrazenie formulára F5:

Formulár F5 bez fabenia

Z pohľadu na tento zoznam ani netušíme, ktorý zamestnanec má a ktorý nemá aktívny pracovný pomer.

Zafarbením záznamov neaktívnych zamestnancov získame okamžitý prehľad o tom, či zamestnanec má alebo nemá pracovný pomer v spracovávanom mesiaci v jednotlivých činnostiach. Po nastavení farebného zobrazenia pre neaktívnych zamestnancov sa formulár zmení nasledovne:

Formulár F5 - farebné záznamy

Farebne sú vyznačené tie činnosti zamestnanca, v ktorých v aktuálnom období spracovania nie je platný pracovný pomer. Nastavenie sa uplatní vo všetkých formulároch, ktoré majú položku OSCIS. Bonus naviac: farebné označenie funguje nie len vo formulároch, ale aj v číselníku nad položkou OSCIS. Ak napríklad zadávame mesačné zmeny, po vyvolaní číselníku na F2 máme prehľad o tom, kto je v PPV a kto nie je:

Farbenie v číselníku

Nastavenie farbenia

Pre nastavenie farbenia neaktívnych zamestnancov budete potrebovať prístupové práva správcu systému. Je možné, že vy toto oprávnenie nemáte. V takom prípade sa obráťte na osobu, ktorá má potrebné povolenia na správu systému, aby vykonala popísané nastavenie.

V menu Systém – Užívatelia – Užívateľské udalosti stlačte Insert. Vytvoríte tým nový záznam. Do položky TYPUDA zadajte hodnotu 7 – Zmena farby. Ostatné položky nevyplníte.

Nastavenie farbenia

Kliknutím na položku VYRAZ otvoríte textový editor. Pomocou Ctrl-CCtrl-V prekopírujte nasledovný kód vrátane znaku $:

$

if recordDesc.HasItem(u'oscis') and recordDesc.HasItem(u'cicin'):

   result=u'F:8080ff T:"V činnosti nie je PPV" !(jezivy (oscis, cicin, obdz("PAM"), maxmdate(obdz("PAM"))))'

elif recordDesc.HasItem(u'oscis'):

   result=u'F:8080ff T:"Zamestnanec nemá PPV" !(jezivy (oscis, nedef, obdz("PAM"), maxmdate(obdz("PAM"))))'

V textovom editore Vema to bude vyzerať následovne:

Kód v textovom editore

Upozornenie: riadky kódu začínajúci textom result= musia byť odsadené rovnakým počtom medzier tak, ako to vidíte na obrázku vyššie

Uložte záznam stlačením F2 a zavrite súbor stlačením Esc. Po otvorení ľubovoľného formulára budete mať zafarbené záznamy v tých činnostiach, v ktorých zamestnanec nemá aktívny pracovný pomer.

Uvedené nastavenie farbenia záznamov sa uplatní v každom súbore, pre každého užívateľa a v každej roli.

Záver

Tento krátky článok ukázal len jednu z možností, ako využiť štandardnú funkciu dátového editora  – farbenie záznamov podľa ľubovoľnej podmienky. Podobne môžete pripraviť ďalšie farbenia napríklad v Ekose farebne rozlíšiť faktúry po splatnosti, nezaúčtované doklady a pod. V PAM nám nič nebráni napríklad farebne označiť dôchodcov. Stačí k tomu poznať tie funkcie editora, ktoré to umožňujú.

Prečítajte aj ďalší článok v tejto téme o tom, ako a prečo schovať záznamy neaktívnych zamestnancov.

 

Titulné foto by Mario Gogh on Unsplash