Všeobecné zmluvné podmienky – Vema Akadémia

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky upravujú podmienky využívania služieb poskytnutých spoločnosťou DataWex s.r.o. (ďalej len Poskytovateľ) cez webové stránky www.vemaakademia.sk (ďalej len Služba). Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu sú Zásady spracovania osobných údajov.

1.     Poskytovateľ Služby

Názov: DataWex s.r.o.

Sídlo:     Stredná 44, 94501 Komárno

IČO:       46822771

Email:    pomoc@datawex.sk

2.     Popis služby

Poskytovateľ na stránkach www.vemaakademia.sk (ďalej len webová stránka) zdieľa s používateľmi (ďalej len Používateľ) články, návody, prípadové štúdia, videá a iný obsah súvisiaci s využívaním a prevádzkovaním aplikácií spoločnosti Vema a.s. Cieľom tejto služby je zvyšovanie odborných znalostí Používateľov, aby sa naučili využívať čo najširší okruh možností a funkcií ponúkaných týmito aplikáciami.

Prístup k časti publikovaných materiálov je bezplatný, pričom rozsah bezplatne dostupného materiálu určuje Poskytovateľ. Prístup k ostatným publikovaným materiálom je spoplatnený formou predplatného.

2.1.                    Užívateľské konto

Používateľ k Službe pristupuje užívateľským kontom, ktoré môže byť bezplatné alebo platené. Identifikátorom konta Používateľa je jeho emailová adresa. Užívateľské konto je chránené heslom, ktoré si zvolí Používateľ.

Používateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje k svojmu užívateľskému kontu tretím osobám.

3.     Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy Používateľ poveruje Poskytovateľa sprístupnením študijných materiálov po registrácii na stránkach www.vemaakademia.sk. Predmet zmluvy tvoria jednak materiály prístupné v čase uzavretia tejto zmluvy ako aj materiály pripravené a publikované v Službe v budúcnosti. Výhradným poskytovateľom Služby je DataWex s.r.o., ktorá toto poverenie prijíma.

Okrem vyššie uvedenej Služby Poskytovateľ môže na webovej stránke zverejniť ďalšie ponuky, ktoré súvisia s využívaním a prevádzkovaním aplikácií Vema. Jedná sa napríklad (ale nie výhradne) o osobné konzultácie, vzdelávacie akcie, poradenstvo, tlačené alebo elektronické publikácie (e-knihy), aplikácie vlastnej tvorby spolupracujúce s Vemou a pod. ( ďalej len Ostatné služby). Zmluva na tieto ponuky medzi zmluvnými stranami vzniká tým, že Používateľ stlačí tlačidlo na objednanie Ostatných služieb s obsahom a cenou uvedenej pri konkrétnej ponuke.

4.     Vznik zmluvy

Táto zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom – ďalej spolu len Zmluvné Strany – vzniká sugestívnym správaním Používateľa vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránke www.vemaakademia.sk. Poskytovateľ prijatím týchto Zmluvných podmienok prehlasuje, že nemá obmedzené schopnosti na právne úkony.

Údaje poskytnuté Používateľom počas registrácie musia byť úplné a správne. Používateľ prehlasuje, že ním zadané údaje sú správne a úplné.

Prijatím tejto Zmluvy Používateľ výslovne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ okamžite začal plniť svoje záväzky po uzavretí tejto zmluvy.

5.     Potvrdenie registrácie

Došlé registrácie Poskytovateľ bezodkladne preskúma a potvrdí ich prijatie. Poskytovateľ si vyhradzuje práve odmietnuť registráciu bez odôvodnenia. Prijatie registrácie bude potvrdené e-mailom. Prijatím registrácie sa Používateľovi založí užívateľské konto, cez ktoré môže využívať službu.

6.     Bezplatné testovacie obdobie

Používateľ má nárok na využívanie bezplatného testovacieho obdobia bez obmedzenia trvania. Počas bezplatného obdobia Používateľ má prístup len k časti publikovaných materiálov. Rozsah bezplatného materiálu určuje Poskytovateľ. Používateľ môže kedykoľvek ukončiť bezplatné testovacie obdobie a prejsť na platenú službu a získať tak neobmedzený prístup k celému obsahu Služby.

7.     Cena služby

Cena služby je stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa v okamžiku uzavretia tejto Zmluvy. Cena závisí od dĺžky predplateného obdobia (mesačné alebo ročné) s tým, že ročné predplatné je zvýhodnené oproti mesačnému.

Zaplatením predplatného Používateľovi sa založí užívateľské konto a zároveň získa právo na prístup ku všetkým materiálom, ktoré sú dostupné v Službe.

V prípade výpovede tejto Zmluvy pred ukončením predplateného obdobia, Používateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti zaplateného predplatného.

8.     Fakturácia a úhrada ceny Služby

Používateľ  po registrácii na platenú Službu dostane zálohovú faktúru emailom so splatnosťou 5 dní. Po pripísaní platby na účet Poskytovateľa sa vystaví daňový doklad, ktorý Používateľ dostane emailom. Zároveň sa aktivuje jeho prístup do platenej Služby do 24 hodín.

10 dní pred ukončením predplateného obdobia Poskytovateľ opakuje proces fakturácie až kým Používateľ neukončí túto zmluvu. Neuhradenie predplatného do konca predplateného obdobia znamená ukončenie tejto zmluvy.

9.     Inicializácia výpovede zmluvy

Používateľ môže iniciovať výpoveď zmluvy na poskytovanie Služby buď cez webové stránky vo svojom užívateľskom účte alebo vyjadrením svojho zámeru emailom zaslaným na adresu pomoc@datawex.sk.

V prípade výpovede zmluvy sa okamžite ukončí prístup Používateľa k Službe. Používateľ si uvedomuje, že nevyužitá časť predplatného sa nevracia, prepadá.

Vstupenky zakúpené na živé akcie nie je možné vrátiť.

10. Výpoveď počas bezplatného skúšobného obdobia

Počas bezplatného skúšobného obdobia sa Používateľ nepovažuje za spotrebiteľa a môže kedykoľvek vypovedať zmluvy s okamžitou platnosťou.

11. Právo spotrebiteľa na odstúpenia od zmluvy

Používateľ, považovaný za spotrebiteľa, môže odstúpiť od zmluvy na poskytovanie Služby s okamžitou platnosťou bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. V tomto prípade Poskytovateľovi vzniká nárok na pomernú časť zo zaplateného predplatného na obdobie od uzavretia zmluvy do jej vypovedania.

V prípade prevodu vlastníckeho práva materiálnych produktov Používateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia produktu.

12. Riadna výpoveď

V súlade s článkami 9 a 10 tejto zmluvy, po 14. kalendárnom dni od uzavretia zmluvy ju môže vypovedať ktorákoľvek zo Zmluvných strán. Prístup Používateľa k službe zostane aktívne do posledného dňa mesiaca, v ktorom druhej strane bola doručená výpoveď. V rovnaký deň sa zruší aj prístup Používateľa k platenému obsahu Služby.

13. Mimoriadna výpoveď

Zmluvné Strany môžu vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou, ak druhá strana závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

14. Vylúčenie náhrady škody

Poskytovateľ v súlade s platnou legislatívou vylučuje svoju zodpovednosť za náhradu všetkých škôd, ktoré vznikli v súvislosti s jeho plnením tejto zmluvy.

15. Autorské práva

Zmluvné Strany vyhlasujú, že webová stránka, jej prvky a obsah zverejnený alebo sprístupnený na tejto stránke (články, prípadové štúdie, videá a pod.) sú chránené autorským právom podľa Zákona 185/2015. Z.z. v aktuálnom znení (ďalej len Autorský zákon). Žiadna časť tejto zmluvy nemôže byť vykladaná tak, že podľa nej Používateľ získa právo alebo povolenie využívať publikovaný obsah inak, než len na súkromné vzdelávacie účely.

Poskytovateľ výslovne zakazuje akékoľvek iné využívanie prvkov webovej stránky pod ochranou Autorského zákona. Pod pojmom iné využívanie sa rozumie (nie výhradne) kopírovanie, rozmnožovanie, prepracovanie, preklad, verejná prednáška, vysielanie pre verejnosť pomocou internetu alebo ľubovoľnou inou technikou.

Využívanie prvkov a obsahu zverejneného na webovej stránke bez súhlasu autora sa považuje za porušenie autorských práv. Ako dôsledok porušenia autorských práv Používateľ je povinný na písomnú výzvu Poskytovateľa do 8-ich dní zaplatiť odškodné vo výške 0,02 € (slovom dva eurocenty) + DPH, ale minimálne vo výške 500 € (slovom päťsto eur) + DPH. V prípade nezaplatenia Poskytovateľ môže túto čiastku od Používateľa vymáhať súdnou cestou.

16. Doložka úplnosti

Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných Strán a zneplatňuje všetky skoršie ústne alebo písomné dohody.

17. Platnosť zmluvy

Zmluva platí na dobu neurčitú.

18. Smerodajné právo

Zmluvné strany prehlasujú, že pri riešení otázok neuvedených v tejto zmluve sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany prehlasujú, že miestom plnenia Služby je Slovenská republika.

19. Sťažnosti

Používateľ môže svoje sťažnosti vzniknuté v súvislosti s používaním Služby posielať elektronicky na emailovú adresu: pomoc@datawex.sk.