Vyberte stranu

Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov:

DataWex s.r.o., Stredná 14, 94501 Komárno.  IČO 46822771

ďalej len DataWex alebo Spoločnosť.

Jednotlivé služby môžu poskytovať iné spoločnosti, tie sú výslovne vyznačené.

Spoločnosť prehlasuje, že v tomto dokumente uvedené zásady považuje pre seba za záväzné a bude sa nimi riadiť vo všetkých svojich obchodných aktivitách.

Úvod

 1. Tento dokument sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré Spoločnosti boli poskytnuté v súvislosti s uzavretými zmluvami, s objednanými službami, predajom publikácií, on-line alebo tlačených školiacich materiálov a videí. Ďalej sem patria aj osobné údaje dobrovoľne poskytnuté počas marketingovej činnosti spoločnosti za účelom získanie priameho obchodu. V prípade, že sa spracovanie osobných údajov vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti, tento záujem bude vždy pomenovaný. Tieto zásady sú ďalej smerodajné pre všetky ďalšie aktivity spoločnosti, keď niektorá individuálna služba alebo produkt sa odvoláva na tento dokument.
 2. Tento dokument určuje pre dotknuté Služby (alebo ak existujú samostatné zásady pre nich, tak potom konkrétny dokument) rozsah spracovaných osobných údajov, cieľ a dobu ich spracovania, okruh ďalších spracovateľov ako aj to, či dochádza k odovzdaniu osobných údajov tretím osobám. Ďalej určuje spôsob opravy a vymazania spracovaných osobných údajov. Informácie o spracovaní osobných údajov pre samostatné produkty sú platné len spolu so zásadami uvedenými v tomto dokumente.
 3. Zásady spracovania osobných údajov ako aj informácie k jednotlivým produktom tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a sú platné spolu s nimi.
 4. Tieto Zásady môže Spoločnosť kedykoľvek jednostranne meniť takým spôsobom, že sa zmenený text uvedie na webových stránkach spoločnosti. Objednaním alebo využitím niektorej služby sa zmena Zásad považuje za akceptovanú z vašej strany. V prípade rozsiahlejších úprav, alebo úprav, ktoré vyžadujú súhlas, pošleme individuálne oznámenie.
 5. Objednaním alebo využitím jednotlivých platených aj neplatených služieb poskytnutých Spoločnosťou, vy ako Užívateľ súhlasíte, aby vaše osobné údaje Spoločnosť spracovala podľa týchto Zásad (kontakt so zákazníkom). Kontakt so zákazníkom znamená evidenciu údajov, ktoré sú potrebné na udržiavanie písomného, telefonického alebo elektronického kontaktu. Na využitie marketingových a direkt marketingových služieb je oprávnený len ten Užívateľ, ktorý vopred poskytol súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov na tomu určenom mieste.
 6. Fyzické miesto ukladania osobných údajov sú počítače a prenajaté servery Spoločnosti.

Zásady

 1. Spracovanie osobných údajov zbieraných od užívateľov alebo poskytnutých užívateľmi, ich zaznamenanie prebieha v Spoločnosti podľa týchto Zásad, v plnom súlade  s odpovedajúcimi právnymi predpismi, v prvom rade s GDPR (General Data Protection Regulation, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 ) a zákonom č. 18/2008 Zákon o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje zákazníka / užívateľa Spoločnosť spracováva podľa týchto Zásad alebo Zásad jednotlivých produktov (ak existujú) po dobu a za cieľom ku ktorému zákazník / užívateľ poskytol svoj súhlas, alebo v prípade iných právnych základov po predpísanú dobu. Ak je to nutné, Spoločnosť spracováva osobné údaje len v tom prípade, keď je to nevyhnutné na splnenie zákonom predpísaných povinností alebo Spoločnosti vzniká oprávnený záujem.
 3. Spoločnosť vykoná všetky technické a organizačné úkony za účelom zabezpečenia osobných údajov poskytnutých Užívateľmi počas celého procesu ich spracovania.
 4. Výrazy a pojmy použité v tomto dokumente majú význam v kontexte podľa ustanovení zákonných predpisov (nariadenie GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z.).

Cieľ a právny základ spracovania údajov

 • Cieľom spracovania údajov je poskytnutie platených aj neplatených Služieb:
  1. identifikácia užívateľa / zákazníka, jeho rozlíšenie od iných užívateľov
  2. udržiavanie kontaktu, v prípade súhlasu s marketingom oznámenie o súvisiacich alebo nových službách
  3. meranie a testovanie spokojnosti užívateľov
  4. prispôsobenie služby užívateľom
  5. zaslanie systémových správ a oznámení v súvislosti so službami
  6. v prípade súhlasu zaslanie spravodaja s reklamnými ponukami za účelom priameho získania obchodu
  7. v prípade možnosti nákupu služby alebo produktu vytvorenie zmluvy, naplnenie jej obsahu pre doručenie objednaného produktu, využívanie prípadných poskytnutých bonusov
  8. v prípade účasti na udalostiach a dodatočných službách (vyhotovenie fotografií a video záznamov)
  9. bonusové programy a služby v súvislosti s členstvom
  10. propagácia produktov tretích strán bez odovzdania osobných údajov.
 • Registrácia a spracovanie osobných údajov v súvislosti s využitím platených Služieb je založené na zákonných predpisoch, hlavne zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty. Prípade chýbajúcich zákonných predpisov osobné údaje sa spracovávajú na základe slobodného a dobrovoľného súhlasu Užívateľa. Marketingové evidencie sú oddelené od evidencie obchodných vzťahov.
 • Za správnosť a presnosť osobných údajov je zodpovedná Spoločnosť, ale nie je v jej kompetencii ich kontrola.
 • Niektoré služby je možné využívať len po predchádzajúcej registrácii. Počas registrácie Užívateľ zadá požadované ako aj voliteľné osobné údaje. Na ich spracovanie sa vždy vyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracovaním jeho osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 • Registrácia alebo uzavretie zmluvy na niektoré doplnkové služby (napr. bonusy, bezplatné školiace materiály) je možné len spolu s registráciou na iné marketingové alebo reklamné emaily s cieľom získať priame obchody. V týchto prípadoch uvedené služby nie je možné používať bez registrácie. Pri niektorých službách registrácia na odber uvedeného spravodaja je uvedená len ako doplnková možnosť.
 • Používanie služieb a podanie sťažností zabezpečuje Zákaznícke Centrum Spoločnosti, ktorý je dostupný na adrese pomoc@datawex.sk.
 • Za účelom uľahčenia činnosti užívateľa alebo využitia možností niektorých služieb, na počítači Užívateľa môžu byť uložené cookies (jednorazove alebo trvalé cookie prehliadača) podľa podmienok uvedených v samostatnom informačnom dokumente. Cookie je malý textový súbor, v ktorom sú zaznamenané informácie určené poskytovateľom obsahu.

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Práva dotknutých osôb

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov v súvislosti so spracovaním osobných údajov, prosím obráťte sa na spoločnosť DataWex s.r.o. písomne na adresu pomoc@datawex.sk. Vašu sťažnosť vybavujeme prednostne.

Právo dotknutej osoby na informáciu

Vyššie uvedené právne normy zaručujú dotknutej osobe nasledovné práva počas spracovania jeho osobných údajov.

 • Dotknutá osoba má právo na vyžiadanie minimálne týchto informácií:
  • identita zástupcov Spoločnosti a ich kontaktné informácie
  • právny základ a plánovaný cieľ spracovania osobných údajov
  • kategórie spracovaných osobných údajov
  • adresáti osobných údajov príp. ich kategórie, ak existujú
  • v prípade odovzdania osobných údajov do tretích krajín informácie určené v dokumente Zásady Ochrany Osobných Údajov
  • doba uloženia osobných údajov alebo ak to nie je možné, hľadiská použité pri určení doby uloženia
  • ak právnym základom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti, jeho pomenovanie.
 • Dotknutá osoba môže:
  • žiadať od správcu dát prístup k evidovaným informáciám o svojej osobe
  • žiadať opravu svojich osobných údajov
  • žiadať výmaz svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania
  • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
  • si uplatniť právo na prenositeľnosť osobných údajov
 • V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu, dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie neovplyvní legitimitu spracovania jeho údajov pred odvolaním.
 • Podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorujúcemu orgánu príp. právo na nápravu súdnou cestou s určením príslušného súdu na základe trvalého alebo prechodného bydliska.
 • Poznať zdroj osobných údajov a skutočnosť, či osobné údaje pochádzajú z verejných zdrojov.
 • Existencia procesu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania. V týchto prípadoch má právo na zrozumiteľné informácie o použitej logike spracovania, o význame a dopade tohto spracovania na jeho osobu.

Správca je povinný poskytnúť vyššie uvedené informácie s ohľadom na okolnosti v rozumnom termíne, najneskôr však do 30 dní od ich vyžiadania.

Právo na informovanosť je možné obmedziť len v prípadoch určených § 63 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Spoločnosť na žiadosť dotknutej osoby podá informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje. Ak spracovanie sa uskutoční, zabezpečí prístup k nasledovným informáciám a údajom:

 • cieľ spracovania osobných údajov
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • kategórie adresátov, ktorím osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, vrátane medzinárodných organizácií a organizácií v tretej krajine
 • plánovaná doba uchovania osobných údajov v konkrétnom prípade, ak tú dobu nie je možné ohraničiť, spôsob jej určenia
 • právo dotknutej osoby na vyžiadanie opravu alebo výmaz jeho údajov, prípade obmedzenie ich spracovania alebo namietanie proti ich spracovaniu
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán alebo súdy proces s pripomenutím, že súdny proces môže byť iniciovaný na súde príslušnom podľa jeho trvalého bydliska alebo podľa miesta obvyklého zdržovania sa
 • ak údaje neboli získané od dotknutej osoby, uvedenie všetkých dostupných informácií o ich zdroji
 • využitie automatického rozhodovacieho procesu, ak taký existuje, vrátane profilovania a použitej logiky v zrozumiteľnej forme, informácie o význame tohto spracovania a jeho dopade na dotknutú osobu
 • ak osobné údaje sa odovzdávajú do tretích krajín, dotknutá osoba má právo na informácie o tejto skutočnosti a o súvisiacich zárukách.

Na požiadanie Spoločnosť sprístupní spracované osobné údaje dotknutej osobe. Ak dotknutá osoba vyžiada ďalšie kópie, Spoločnosť môže požadovať primeranú náhradu za vzniknuté náklady. Ak dotknutá osoba svoju žiadosť podá elektronicky, kópia osobných údajov bude odovzdaná v elektronickej podobe vo všeobecne známom formáte. To neplatí, ak dotknutá osoba žiada iný spôsob odovzdania údajov. Právo na vyžiadanie kópie nemôže nepriaznivo dotknúť práva a slobodu iných osôb.

Právo na opravu a vymazanie

Na žiadosť dotknutej osoby Spoločnosť neodkladne opraví alebo doplní nepresné údaje o jej osobe. Potrebné údaje budú vyžiadané cestou dodatočného prehlásenia dotknutej osoby.

Spoločnosť na žiadosť dotknutej osoby neodkladne vymaže údaje evidované o žiadateľovi, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie cieľa, za ktorým boli spracované;
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a ich ďalšie spracovanie už nemá ďalší právny základ;
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu svojich osobných údajov a neexistuje vyššie právo na ďalšie spracovanie, alebo namieta proti spracovaniu svojich údajov na účely priameho marketingu;
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne;
 • osobné údaje je nutné vymazať z dôvodu splnenia povinností ukladaných právnym predpisom Európskej únie alebo jej členského štátu;
 • zber osobných údajov sa uskutočnil v súvislosti so službami poskytovanými pre informatizáciu spoločnosti pre deti.

Vyššie uvedené práva môžu byť obmedzené len v prípadoch taxatívne vymenovaných v Zákone o ochrane osobných údajov (18/218 Z.z.).

Spoločnosť oznámi opravu alebo vymazanie údajov všetkým adresátom, s ktorími tieto údaje boli odovzdané, s výnimkou prípadu, že by to bolo nemožné alebo by vyžiadalo neprimerané úsilie alebo náklady.

Úradná ochrana práv

Každá dotknutá osoba môže v prípade predpokladaného porušenia svojich práv pri spracovaní osobných údajov iniciovať súdny proces alebo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 /2 3231 3214 alebo e-mailom na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk .  Webová stránka úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Zverejnenie a prenos údajov

Zverejnenie osobných údajov je možné výlučne so súhlasom dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov k iným subjektom okrem prípadov uvedených nižšie sa neuskutoční.

Činnosť externých poskytovateľov

Spoločnosť k splneniu svojich zákonných povinností, zmluvných záväzkov a za účelom zvýšenia kvality služieb využíva služby svojich dodávateľov. Počas spolupráce v týchto organizáciách dochádza k spracovaniu osobných údajov. Tieto subjekty môžu spracovať osobné údaje na základe vlastných zásad a pravidiel. O skutočnostiach a postupoch pri spracovaní osobných údajov sa obráťte na ich zodpovedné osoby.

Spoločnosť spracúva osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Spoločnosť zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Spoločnosť osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne a marketingové). Spracovanie osobných údajov prebieha predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom spoločností so sídlom v Spojených štátoch amerických. Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

Vema s.r.o.

Sídlo Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO 31355374
Web www.vema.sk
Cieľ odovzdania Uzavretie  zmluvy s užívateľom softvéru
Odovzdané údaje Meno, priezvisko, telefónne číslo, email

 

Microsoft Ireland operations Ltd.

Sídlo One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Ireland
IČ DPH IE8256796U
Web www.microsoft.sk
Cieľ odovzdania Vytvorenie účtu v službe Office 365, úschova súborov s osobnými údajmi v cloudových službách Microsoft
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

 

Zendesk Inc.

Sídlo Zendesk, Inc. , 1019 Market St, San Francisco, CA, 94103, United States
IČ DPH  
Web www.zendesk.com
Cieľ odovzdania Poskytnutie zákazníckej podpory
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa
Poznámka Spoločnosť spracováva osobné údaje plne v súlade s GDPR. Bližšie informácie na https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

 

Genie9 LTD.

Sídlo Level 1, 184 Shepherds Bush Rd, Hammersmith, London W6 7NL
IČO 08669198
Web www.genie9.com
Cieľ odovzdania Vytvorenie účtu v službe online zálohovania dát BigMind
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

 

SalesAutopilot Kft.

Sídlo 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. Maďarsko
01 09 286773
Web www.salesautopilot.hu
Cieľ odovzdania Zabezpečenie marketingovej online komunikácie
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

 

Google LLC

Sídlo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
 
Web www.google.com
Cieľ odovzdania Zabezpečenie emailovej komunikácie
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

 

Dropbox Inc.

Sídlo 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States
 
Web www.google.com
Cieľ odovzdania Uchovanie a zdieľanie dokumentov, prístup k zálohám dát užívateľov DataWex Cloud
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

 

DomainTank Informatikai Kft

Sídlo 2120 Dunakeszi, Kadosa Pál u.3. ¼, Maďarská republika
IČ DPH HU23753967
Web www.domaintank.hu
Cieľ odovzdania Prevádzka webovej stránky vemaakademia.sk
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

 

Basecamp LLC

Sídlo 30 North Racine Ave #200, Chicago, IL 60607, United States
IČ DPH  
Web https://basecamp.com/about/policies/privacy/gdpr
Cieľ odovzdania Riadenie projektov v spolupráci so zákazníkom
Odovzdané údaje Meno, priezvisko,  email, IP adresa

Iné otázky spracovania osobných údajov

Tretím stranám vaše údaje poskytujeme len v rámci platných právnych predpisov. Naše zmluvné podmienky zaručujú, že tieto organizácie nemôžu používať vaše údaje v rozpore s vaším súhlasom.

Vaše osobné údaje chránime vhodnými technickými a inými opatreniami pred neoprávneným prístupom tretích strán, pričom zabezpečujeme ich dostupnosť, bezpečnosť a neporušenosť.

 

Posledná aktualizácia: 13.11.2019.