Vstupom do EÚ v roku 2004 sa nám otvorili hranice pre voľný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a pracovnej sily. Sloboda pohybu pracovnej sily pre mzdárky prináša občas aj ťažké chvíle. Znovu a znovu sa vynára otázka, aké pravidlá platia pre odvody a zdanenie, keď u vás nastúpi zamestnanec, občan iného členského štátu. A aby to nebolo tak jednoduché, tak má pracovný pomer aj v druhom členskom štáte. V tomto článku sa pozrieme na legislatívu a možnosti riešenia tejto situácie v aplikácii Vema Mzdy.

Upozornenie

Tento článok nie je poradenstvom v oblasti platenia sociálneho a zdravotného poistenia pri súbehu zamestnaní v dvoch členských štátoch EÚ. Zistiť konkrétny postup pri zamestnaní občana iného štátu EÚ v závislosti od danej situácie je povinnosťou čitateľa. Hlavným cieľom článku je ukázať spôsob realizácie týchto postupov v aplikácii Vema Mzdy v prípade, že zamestnanec pracuje v dvoch štátoch .

Legislatívny rámec

Základný princíp pre sociálne a zdravotné poistenie v rámci Európskej únie hovorí, že občan môže byť sociálne a zdravotne poistený len v jednom členskom štáte, preto ani nemôže platiť poistenie v dvoch a viac štátoch súčasne.

Zrozumiteľný výklad s príkladmi nájdete na stránkach Mzdového centra. Popis situácie riešenej v tomto článku nájdete v bode 4 uvedeného článku.

Problematiku sociálneho poistenia rieši nariadenie (ES) č. 883/2004, ktorá bola upravená nariadením (ES) č. 465/2012 s účinnosťou od 28.6.2012.

Osoba, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, má povinnosť oznámiť túto situáciu príslušnej inštitúcii členského štátu, na území ktorého má bydlisko.

To znamená, že ak u vás nastúpi zamestnanec z iného členského štátu, ktorý v druhom štáte má ďalšie zamestnanie, mal by vám predložiť formulár PD A1. Na základe tohto formulára by ste mali vypočítať odvody podľa legislatívy členského štátu bydliska zamestnanca a zaplatiť ich príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia.

Po prečítaní predchádzajúcej vety sa vám možno vynára otázka: a Vema vie vypočítať aj odvody iných štátov? Zlá správa: nie, nevie. Dobrá správa: máme iné riešenie, ktoré vám hneď ukážem….

Riešenie v aplikácii Vema Mzdy

Spracovanie odvodov zamestnanca z iného členského štátu, ktorý pracuje aj doma aj v našej krajine pozostáva z týchto krokov:

  • Zaviesť zdravotnú a sociálnu poisťovňu z členského štátu zamestnanca.
  • Pozastaviť automatický výpočet sociálneho a zdravotného poistenia.
  • Vypočítať odvody zamestnanca a zamestnávateľa.
  • Zadať do aplikácie vypočítané odvody pre účely uplatnenia poistného na zníženie základu dane.
  • Zaplatiť vypočítané odvody do príslušných inštitúcií.

Poďme teda na to rad radom….


Ďalší obsah sa zobrazí len prihláseným členom Vema Akadémie. Ak chcete zobraziť skrytý obsah, staňte sa členom Vema Akadémie alebo prihláste sa.

Záver

V tomto článku sme sa najprv pozreli na legislatívne pozadie problematiky súbežného výkonu práce zamestnanca v dvoch členských štátoch EÚ. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že na území EÚ zdravotné a sociálne poistenie zamestnanec i zamestnávateľ platia iba v jednom štáte. Ktorý to bude štát, to závisí od kombinácie okolností, ktoré stanovuje nariadenie EÚ.

Ďalej ste videli správny postup zadania v aplikácii Vema Mzdy, aby ste v každej situácii dosiahli požadovaný výsledok. V poslednej časti článku sme sa pozreli aj na predpisy určujúce vznik daňovej povinnosti zamestnanca z iného štátu EÚ, ak mu na území SR vzniká príjem zo závislej činnosti.

Photo by Markus Spiske on Unsplash