Nezávisle na tom, či s aplikáciou Vema Mzdy alebo Ekos pracujete len krátku dobu alebo desaťročia, určite ste už počuli výraz nedefinovaná hodnota. Čo je to, prečo vôbec existuje a k čomu je dobrá? Na tieto otázky dostanete odpovede v tomto článku. Čítajte ďalej…

Typy údajov

Aby som vám mohol vysvetliť pojem nedefinovaná hodnota, musím najprv niečo povedať o typoch údajov. Bude to krátka, ale potrebná pasáž. Sú to základné informácie, ktoré zužitkujete aj pri čítaní iných článkov.

Každý údaj sa v databáze Vema ukladá do konkrétnej položky. Databázová položka môže mať jeden z nasledujúcich typov (bez nároku na úplnosť zoznamu):

 • Textový – obyčajný text ako napríklad priezvisko a meno alebo názov obce. Tento typ môže obsahovať ľubovoľný znak: písmená, číslice, bodku, čiarku, dvojbodku atď. Jeho rozsah je obmedzený na 255 znakov.
 • Numerický – vyjadruje číselnú hodnotu, ako napríklad tarifný plat, počet hodín, jednotková cena. Môže byť celé alebo desatinné číslo.
 • Dátum – do tohto položky môžeme uložiť údaje typu dátum. Ako príklad môžeme uviesť dátum nástupu do zamestnania, zmeny platového zaradenia a pod. Dátum môže byť zobrazený s presnosťou na mesiac (10.19 – október roku 2019) alebo s presnosťou na deň (02.10.19 alebo 02.10.2019).
 • Logický – vyjadruje pravdivosť nejakého tvrdenia. Napríklad zamestnanec je vedúci, faktúra je zaplatená. Môže obsahovať len 2 hodnoty: áno – nie.
 • Memo – môže obsahovať ľubovoľný údaj, neobmedzene dlhý text, obrázok a pod. Typickým príkladom je obsah dokumentu v personalistike.

Na nasledujúcom obrázku si ukážeme, ako sa zobrazia jednotlivé typy údajov v dátovom editore.

  1. Textová hodnota obsahujúca písmená a číslice
  2. Numerická desatinná hodnota
  3. Dátum vyjadrený s presnosťou na dni
  4. Dátum vyjadrený s presnosťou na mesiace
  5. Logická hodnota áno
  6. Memo položka obsahujúca nejaký údaj
  7. Prázdna memo položka.

Nedefinovaná hodnota

Každá položka v databáze buď obsahuje jednu konkrétnu hodnotu podľa svojho typu (na obrázku značky 1 až 6), alebo neobsahuje žiadnu hodnotu. Ak položka neobsahuje žiadnu hodnotu, potom jej hodnota nie je definovaná. Hovoríme, že obsahuje nedefinovanú hodnotu. Používa sa aj výraz nedef hodnota.

Na obrázku vyššie v položkách 7,8 a 9 vidíme, že nedefinovaná hodnota položky v dátovom editore je zobrazená ako prázdne pole.

Význam nedefinovanej hodnoty

V mnohých prípadoch už len samotný fakt, že položka obsahuje nedefinovanú hodnotu, má svoj význam. Znamená to, že hodnota položky nie je zadaná buď z dôvodu, že ju nepoznáme, alebo preto, že na danom mieste nie je relevantná.

Príklad 1

Ako prvý príklad môžeme uviesť položku Dátum ukončenia pracovného pomeru vo formulári F3 v aplikácii Vema Mzdy. Pri pracovnom vzťahu na dobu neurčitú nepoznáme dátum jeho ukončenia, preto túto položku nevyplníme. Naopak, vyplnením tejto položky jednoznačne definujeme ukončenie pracovného vzťahu buď v minulosti alebo v budúcnosti. Aplikácia Mzdy následne používa iný algoritmus napríklad pri určení ročného nároku na dovolenku v obidvoch prípadoch.

Príklad 2

Položka Mena na obrázku vyššie obsahuje nedefinovaný údaj. Táto skutočnosť pre aplikáciu znamená, že všetky hodnoty na faktúre sú uvedené v domácej mene v EUR. Ak by v tejto položke bola zadaná nejaká cudzia mena, hodnoty na faktúre sa považujú za hodnoty zadané v tejto mene. Zároveň sa na tejto faktúre automaticky aktivuje mechanizmus práce s kurzovými rozdielmi.

Povinne vyplnené položky

V každom súbore a v každom formulári existujú položky, ktoré musia byť vyplnené, aby uložený záznam bol zmysluplný. Napríklad je celkom logické, že do databázy nemôžeme uložiť informáciu o čerpaní dovolenky, ak nezadáme osobné číslo zamestnanca. Tieto položky nazývam povinnými položkami.

Ak do povinnej položky chceme dosadiť nedef hodnotu stlačením klávesu Medzerník, dostaneme nasledujúcu chybovú hlášku:

Použitie vo výrazoch

Vo výrazoch a podmienkach na zúženie obvykle používame aj nejakú hodnotu na porovnanie s aktuálnym obsahom databázovej položky. Napríklad pre zúženie formulára F3 len na tých zamestnancov, ktorím posledným dňom mesiaca končí pracovný pomer, zadáme výraz:

ppvko=31.05.20

A pre zamestnancov, ktorím nie je určený dátum ukončenie pracovného vzťahu (tj. v položke ppvko majú nedefinovanú hodnotu), zadáme výraz:

ppvko=nedef

Pre zobrazenie záznamov, kde v položke ppvko je zadaná akákoľvek hodnota, (tj. nie je prázdna) zadajte výraz:

ppvko != nedef

Tento výraz znamená, že hodnota položky ppvko je rôzna od nedefinovanej hodnoty.

Ako vidíme z príkladov, na nedefinovanú položku vo výrazoch odkazujeme textom nedef.

Použitie v rýchlych filtroch

Dátový editor v tabuľkovom zobrazení poskytuje nástroj rýchlych filtrov, ktoré umožňujú jedným kliknutím vytvoriť výraz pre filtrovanie zobrazených záznamov. Samozrejme aj rýchle filtre umožňujú prácu s nedefinovanou hodnotou.

V dátovom editore aktivujte rýchly filter a v ponuke vyberte príkaz:

 • Prázdne hodnoty pre zobrazenie viet, v ktorých v danej položke je nedefinovaná hodnota
 • Nie prázdne hodnoty pre zobrazenie viet, v ktorých v danej položke je vyplnená akákoľvek hodnota.

Ak niektoré výrazy použité v tomto článku vám neboli zrozumiteľné, ich význam nájdete vo Výkladovom slovníku Vema.

Záver

V tomto článku som vám priblížil definíciu špeciálnej hodnoty nedef a spôsob jej použitia na rôznych miestach aplikácie. Zároveň ste mohli vidieť aj príklady na vplyv nedefinovanej hodnoty v niektorých položkách.

Titulné foto by Katie Drazdauskaite on Unsplash

Vzdelávajte sa so mnou!

Páčil sa vám tento článok? Potom nenechajte ujsť ďalšie podobné v budúcnosti. Kliknite na tlačidlo a budete medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!