Výpočet ročného nároku na dovolenku pri štandardnom 5-dňovom pracovnom týždni vo Vema PAM je pomerne jednoduchá vec. V závislosti od veku a povolania zamestnanca sa ročný nárok určí podľa zákonníku práce vo výške 20 alebo 25 dní, u pedagógov 40 alebo 45 dní. Situácia sa komplikuje, keď zamestnanec celý rok pracuje v nerovnomernej dvoj- alebo trojzmennej prevádzke, ale je zvládnuteľná. Skutočne zložité to začne byť vtedy, keď zamestnancovi sa v priebehu roka zmení pracovný rozvrh z rovnomerného na nerovnomerný alebo opačne. Presne taký prípad reklamoval zákazník. Podľa vyjadrenia mzdárky, v programe sa nesprávne určí ročný nárok zamestnancovi, ktorému sa zmenil rozvrh. Pozrime sa na to, či je to skutočne chybne…

Východiskový stav

Zamestnanec s osobným číslom 1350 (je starší ako 33 rokov) od januára pracoval v 2-zmennej nepretržitej prevádzke, kde v jednej zmene odrobil 12 hodín. Tento rozvrh v programe má číslo 21. Jeho obraz mesiaca v máji 2019 vyzeral nasledovne:

Obraz mesiaca máj

Pohľad na rozdelenie zmien v máji

Ako vidíme, zamestnanec odpracoval za sebou dve 12-hodinové zmeny, potom mal 2 dni voľna a takto sa cyklus opakoval. V júni došlo k zmene jeho rozvrhu na štandardný 5-dňový pracovný týždeň s 8-hodinovým pracovným dňom (číslo rozvrhu 1). Obraz mesiaca sa zmenil takto:

Obraz mesiaca jún

Obraz mesiaca jún

Zmena rozvrhu z čísla 21 na rozvrh číslo 1 bola správne zadaná vo formulári F5:

Zadanie zmeny rozvrhu v F5

Zadanie zmeny rozvrhu v F5

Po tejto zmene v zadaní program prepočítal ročný nárok na dovolenku, ktorý určil v rozsahu 22 dní. Mzdárka – podľa textu požiadavky – predpokladala ročný nárok vo výške 29,5 dňa. Spôsob výpočtu nepriložila. Je v programe chyba? Alebo ona sa pomýlila? Musel som zistiť, ako vypočítať nárok v tomto prípade.

Riešenie

Skôr než začneme s riešením, zopakujme si, ako sa vo Vema PAM určí ročný nárok na dovolenku.

Určenie ročného nároku na dovolenku v aplikácii PAM

Aplikácia PAM neumožňuje ručné zadanie ročného nároku na dovolenku – ten sa vždy určuje výpočtom na základe informácií zadaných užívateľom. Výpočet sleduje postup, ktorý určuje aktuálne znenie Zákonníku práce.

Nárok na dovolenku je vyhodnotený samostatne v každej pracovnej činnosti (CICIN).
Ročný nárok na dovolenku sa určuje znova pri každom výpočte, pre každého zamestnanca. Výsledok je ovplyvnený vstupnými formulármi:

  • F1 – berie sa dátum narodenia a z toho určený vek zamestnanca
  • F3 – na základe začiatku a konca PPV sa určí doba zamestnania v kalendárnom roku
  • F4 – vykonávané zamestnanie – je rozhodujúce pre pedagogických pracovníkov
  • F5 – stanovený a individuálny rozvrh zamestnanca – určuje počet pracovných dní v týždni
  • F12 – korekcia dovolenky odinakadiaľ – pre prípad, že zamestnanec prenáša dovolenku z inej organizácie a pod.

Ročný nárok vypočítaný zo vstupných informácií sa môže krátiť po určitom počte neodpracovaných dní určených zákonom. Neodpracovaná doba v programe sa zadáva vo formulároch:

  • F13 – začiatok a koniec materskej a rodičovskej dovolenky, príp. iná dlhodobá neprítomnosť
  • F60 – platené a neplatené náhrady
  • F64 – pracovná neschopnosť

Výsledok z týchto zadaní t.j. počet neodpracovaných dní sa po výpočte ukladá do formulára F30 v položke DNKR1 – Dni pre krátenie 1. Hodnota tejto položky sa používa pre výpočet krátenia výmery dovolenky podľa Zákonníku práce.

Nezabudnite, že zmena výšky úväzku nemá vplyv na celkový ročný nárok na dovolenku. Vzorce a pravidlá stanovené zákonom nepočítajú s percentom úväzku zamestnanca.
V našom prípade za prvých 5 mesiacov, kedy zamestnanec pracoval na 2 zmeny, vychádza ročný nárok na dovolenku 17,5 dňa. Túto hodnotu vidíme aj na jeho výplatnom lístku za máj.

ROčný nárok na výplatnom lístku za máj

Ročný nárok na výplatnom lístku za máj

Postup výpočtu uvedeného nároku nie je predmetom tohto článku. Súvisiace informácie nájdete na konci tohto dokumentu. Beriem, že hodnota vypočítaná programom PAM je správna.

Nárok za obdobie január – máj

Znamená to teda, že program zamestnancovi určil ročný nárok na dovolenku v rozsahu 17,5 pracovných dní. Tento rozvrh a z neho vypočítaný nárok platil po dobu 5 – ich mesiacov, takže pomerná časť zo 17,5-dňového ročného nároku bude: (17,5 : 12) * 5 = 7,3 dňa

Nárok za obdobie jún – december

V období jún až december zamestnanec pracuje v rovnomernom, 40-hodinovom pracovnom týždni (5 x 8 hodín). Vzhľadom k tomu, že má viac ako 33 rokov, na základe Zákonníku práce mu vzniká nárok na 25 dní  dovolenky. Táto výmera dovolenky sa uplatňuje počas siedmych mesiacov v roku. Z toho teda určíme pomernú časť na obdobie 7 mesiacov: (25 : 12) * 7 = 14,6 dňa

Celková ročná výmera

Celková ročná výmera dovolenky sa určí ako súčet dvoch čiastkových nárokov: 7,3 + 14,6 = 21,9 zaokrúhlene 22 dní Na výplatnom lístku za jún je už uvedená táto vypočítaná hodnota:

Výplatný lístok za jún

Výplatný lístok za jún

Vidíme, že hodnota vypočítaná v programe je správna. Moja dlhoročná skúsenosť hovorí, že na správnosť výpočtu nároku, krátenia alebo čerpania dovolenky v aplikácii Vema PAM môžeme spoľahnúť na 100%.

Vplyv na minuloročnú dovolenku

Zmena rozvrhu v aktuálnom roku nemá dopad na počet dní minuloročnej dovolenky. Počet nevyčerpaných dní v minulom roku vznikol na základe výpočtov v podľa vtedy platného rozvrhu, preto v tomto roku sa na to pozeráme len ako na konštantné číslo.

Menej náhrad

Je možné, že sa vám vynára otázka: nebol zamestnanec ukrátený v dôsledku tejto zmeny? Ide hlavne o minuloročnú dovolenku, z ktorej doteraz čerpal jeden deň a za ten deň dostal náhradu vo výške 12-násobku svojho priemerného hodinového zárobku. Pri ďalšom čerpaní po zmene rozvrhu na 8-hodinový pracovný deň už bude dostávať náhrady podľa nového rozvrhu t.j. 8-násobok svojho priemerného hodinového zárobku. Ak by bol vyčerpal celú minuloročnú dovolenku do mája, dostal by za to o 50% viac náhrad ako v zostávajúcej časti roka.

Záver

V tomto článku som vám ukázal postup pri výpočte ročného nároku na dovolenku v prípade, keď sa zamestnancovi zmení pracovný rozvrh počas roka. Použil som jednoduchý postup:

  1. určil som nárok za jednotlivé obdobia platnosti rozvrhov
  2. spočítal som dielčie výsledky.

Za 25 rokov svojej praxe som už mnoho krát dostal reklamáciu na správnosť výpočtu dovolenky v aplikácii PAM. Nikdy sa ale nestalo, že by reklamácia bola oprávnená. Problém bol vždy v tom, že užívateľ pri výpočte nezohľadnil niektorý vstupný údaj, alebo neaplikoval presne pravidlá pre výpočet dovolenky.


Autor je obchodným a konzultačným partnerom spoločnosti Vema v oblasti HR a EKOS. Má za sebou desiatky projektov zavedenia Vemy. V súčasnosti prevádzkuje komplexné informačné systémy založené na produktoch Vema pre viac ako 40 organizácií. Špecializuje sa na prepojenie aplikácií Vema s produktmi tretích strán. Jeho Zákaznícka podpora ročne vyrieši priemerne 1200 požiadaviek od 250 užívateľov. V súčasnosti sa venuje edukácii užívateľov Vema. Znalosti a námety čerpá zo svojej bohatej 25 ročnej skúsenosti.