Dňa 30.04.2020 vyšla aktualizácia Vema Mzdy 35.01.03. Táto verzia realizuje zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s núdzovým stavom v dôsledku korona krízy. Rieši sa aj preplatenie náhrady mzdy vo výške  80% z priemernej mzdy zamestnanca.

Môžu zamestnanci dostávať nižšiu náhradu, než je minimálna mzda? Ako správne zadať preplatenie tejto náhrady, ako ovplyvní štátny sviatok spôsob zadania a vôbec, ako si skontrolovať správnosť výpočtu? Dozviete sa v tomto článku inšpirovanom skutočnou udalosťou. Čítajte ďalej….

 

Legislatíva

Novela Zákonníku práce bola publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 66/2020 Z.z. Teraz nás zaujíma § 250b ods. 6, ktorý rieši uvedenú problematiku.

Náhrada minimálne vo výške 80% z priemerného platu patrí zamestnancovi vtedy, ak svoju prácu nemohol vykonávať v z dôvodu obmedzenia alebo pozastavenia prevádzky zamestnávateľa v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. (presné znenie si môžete prečítať v Z.z.)

Výška náhrady pritom nesmie byť nižšia ako je minimálna mzda, čo v súčasnosti činí 3,333 €/hod, pri mesačnej mzde 580 € a 40-hodinovom pracovnom týždni. Z toho pramení nedorozumenie v dnešnom prípade.

Výška minimálnej mzdy v aplikácii Vema Mzdy je uvedená v tabuľke TZPR1 – Platné zákony.

Prečo program neustráži minimálnu mzdu?

Užívateľ spracováva mzdy v školstve. Pred niekoľkými dňami v požiadavke zaslanej na Zákaznícku podporu DataWex reklamoval chybu v programe. Chyba vraj spočíva v tom, že po zadaní preplatenia náhrady vo výške 80% priemerného zárobku hrubá mzda zamestnanca vyšla nižšia, než je minimálna mzda. A zákon predsa hovorí niečo iné. Týždenný pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodín. Čo a kde musí ešte nastaviť, aby program správne počítal?

Vždy zdokumentujem postup riešenia

V odpovedi na každú požiadavku vždy zdokumentuje postup riešenia. Ak to situácia vyžaduje, potom aj podrobným výpočtom. Dvojnásobne to platí vtedy, keď zákazník reklamuje chybu v aplikácii. V takých prípadoch ho vždy prevediem celým postupom  krok za krokom, urobím výpočty a porovnávam ich s výsledkami v programe. A z toho vyplýva záver. Sledujem tým dva ciele:

  1. Nebude stáť len moje tvrdenie proti tvrdeniu zákazníka. Užívateľ dostane zdokumentovaný postup, v ktorom je jasne popísané, ako som sa k výsledku dopracoval. Zároveň to slúži aj ako poučenie do budúcnosti pre nás oboch, lebo chybami sa učíme.
  2. Ak skutočne nájdem chybu v programe, mám podklady pre zadanie požiadavky na odstránenie chyby na Zákaznícku podporu Vema. Ale to je už mimo témy.

Tak som sa do toho pustil…

Zadanie náhrady

Vyššie uvedené zmeny v Zákonníku práce rieši na začiatku spomínaná aktualizácia aplikácie Vema Mzdy. V tejto verzii bol v tabuľke náhrad TNAH vytvorený aj nový kód 90 – Prekážky na strane zamestnáv. 80% §250b ods.6 ZP. Tento kód sa zadáva do formulára F60 – Náhrady. Štandardné nastavenie kódu zaistí, že na zadané obdobie sa preplatí náhrada mzdy aspoň vo výške minimálnej mzdy.

V školstve sa za priemernú mzdu zamestnanca považuje jeho funkčný plat.

Aktualizujte si tabuľky zo štandardu!

Aktualizácia tabuliek

Ak máte problémy s aktualizáciou vašich tabuliek, nenechajte si ujsť moju bezplatnú e-knižku Ako doplniť tabuľky zo štandardu v aplikácii Vema Mzdy. Stiahnite si ju na tejto stránke ……..

Zamestnanec nepracoval z dôvodu obmedzenia prevádzky školy v období od 01.05.2020 do 22.05.2020. V tomto čase mu teda náleží náhrada mzdy aspoň vo výške 80% jeho priemernej mzdy (funkčného platu). V tomto období sme mali 2 štátne sviatky, ktoré pripadali na pracovný deň: 1-ho a 8-ho mája. Ďalších 5 dní v mesiaci od 25-ho do 29-ho odpracoval.

Za sviatok nepatrí náhrada

Užívateľ toto obdobie zadal ako súvislý interval. Je to nesprávne, lebo zamestnancom v štátnej a verejnej správe sa štátny sviatok považuje za odpracovanú dobu. Správne zadanie v tomto prípade  je v dvoch intervaloch podľa obrázku.

Výsledok výpočtu

Po tomto zadaní zobrazíme formulár Výsledok výpočtu (na F7 v dátovom editore):

Vidíme, že zamestnanec má 14 neodpracovaných dní po 7,5 hod t.j. celkom 105 hodín. Jeho priemer pre náhrady je 4,0159 €/hod. Z toho vychádza, že má nárok na náhrady v sume

105 x 4,0159 * 0,8 = 337,34 €

Podľa zákona by mal dostať náhrady aspoň vo výške minimálnej mzdy. Túto hodnotu porovnáme na minimálnu mzdu. Výška minimálnej náhrady teda je:

105 x 3,333 = 349,97 €

Ako vidíme, skutočne vypočítaná náhrada je nižšia, než predpisuje zákon. Zamestnancovi preto bola vyplatená náhrada v sume vypočítanej podľa minimálnej mzdy.

Za 7 odpracovaných dní (boli zarátané aj 2 sviatky) dostal pomernú časť funkčného platu (632,50 €) vo výške 210,84 €.

Hrubá mzda môže byť nižšia než minimálna mzda

Na výplatnom lístku vidíme, že celková hrubá mzda zamestnanca (súčet časovej mzdy a náhrady 560,81 €) je naozaj nižšia, ako je hodnota minimálnej mzdy (580 €). To je tá skutočnosť, ktorú zákazník reklamoval. To ale neznamená, že program počítal chybne.

Kde je zrada?

Keď vypočítame, koľko by zamestnanec dostal, ak by nepracoval celý mesiac, vychádza to nasledovne:

157,5 x 3,333 = 527,95 €

Je to výrazne menej, než je stanovená minimálna mzda (580 €). Ako je to možné, pýtate sa? Zrada je niekde inde, v zákone.

Ako hovorí § 250b ods. 6 Zákonníka práce, pre účely tejto náhrady ide o minimálnu mzdu ustanovenú právnym predpisom (pre rok 2020 nariadením vlády SR – 3,333,- eura/hodina) a nie je potrebné ju prepočítavať podľa pravidla v § 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Výška minimálnej hodinovej sadzby vo výške 3,333 €/hod je určená z mesačnej minimálnej mzdy pre 40-hodinový pracovný týždeň, čo je 580 €. Pri výpočte minimálnej mzdy za odpracovanú dobu sa táto hodnota prepočítava priemerným počtom pracovných hodín,  podľa skutočného týždenného pracovného času. To znamená, že pre 37,5-hodinový týždeň minimálna hodinová sadzba bude vyššia.

Realita je taká, že uvedený § 250b ods. 6 Zákonníka práce pre výpočet výšky náhrady udáva konštantnú hodnotu 3,333 €/hod. Pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe preto počítame s nižšou hodnotou minimálnej hodinovej sadzby, než by prináležalo podľa skutočného týždenného pracovného času 37,5 hod.

Výsledkom potom môže byť, že zamestnanec v závislosti od počtu odpracovaných hodín a v súlade so zákonom dostane nižšiu mzdu, než je minimálna mzda.

Záver

Dôležité je zapamätať si, že ak zamestnancovi vyplácate náhrady za prekážky v práci na strane zamestnávateľa vo výške 80% z priemernej mzdy, jeho celková mzda môže byť nižšia, než je zákonom stanovená minimálna mzda. Na výslednú hrubú mzdu majú vplyv tieto faktory:

  • Výška funkčného platu,
  • stanovený týždenný pracovný čas
  • pomer odpracovanej a neodpracovanej doby.

Výsledkom výpočtu kľudne môže byť aj to, že hrubá mzda bude nižšia než je zákonom stanovená hodnota minimálnej mzdy. Pritom sme dodržali ustanovenia všetkých súvisiacich predpisov. Je zrejmé, že sa jedná o nekonzistenciu v jednotlivých zákonoch a nejedná sa o chybu v aplikácii.

Prečítajte si aj ďalší zaujímavý článok o vzťahu náhrad a minimálnej mzdy Náhrady a doplatok do minimálnej mzdy.

 

Vzdelávajte sa so mnou!

Páčil sa vám tento článok? Potom nenechajte ujsť ďalšie podobné v budúcnosti. Kliknite na tlačidlo a budete medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!